Mediacje w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Drodzy Państwo, przypominamy, że w ramach punktu nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonego przez Fundację RC we Wrzeszczu oraz na Oruni istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej mediacji.
Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.
Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
Istnieje szereg korzyści z mediacji:
– mediacja pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji.
– mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
– mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu
W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.
Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Mediacja jako sposób polubownego zakończenia sporu między stronami

Wyróżniamy 4️⃣ rodzaje mediacji:
➡️ cywilną
➡️ gospodarczą
➡️ rodzinną
➡️ karną
Mediacja w sprawie karnej jest bardzo korzystną formą rozwiązania konfliktu między stronami.
Po pierwsze, daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia pokrzywdzonego.
Ponadto, sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego w tym znacznie szybszemu zatarciu skazania. Daje realne szanse na łagodniejsze potraktowanie przez sąd oraz zmniejsza kosztów postępowania karnego.

Pozytywnym zakończeniem mediacji jest zawarcie wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.
W razie mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie.
Najważniejszym aspektem mediacji jest fakt, że zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie
Warto jednak zaznaczyć, że Sąd nie zatwierdzi ugody, w całości lub części, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

By skorzystać z porad prawnych należy zadzwonić pod numer 58 344 40 39. W czasie rozmowy zostanie ustalony termin.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.