FAQ OWES

Pakiet Informacyjny OWES Obszar Gdański

Dotacje przeznaczone są dla przedsiębiorstw społecznych wpisane do rejestru wojewody  z powiatów gdański, nowodworski, kartuski oraz miasto Gdańsk.

Musicie to zrobić przed upływem 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy na które otrzymaliście dofinansowanie.

Szczegółowe informacje jakie warunki musicie spełniać znajdziecie na stronie Pomorskiej Ekonomii Społecznej https://es.pomorskie.eu/nadawanie-statusu-ps/

  1. na utworzenie miejsca pracy
  2. utrzymanie miejsca pracy w okresie 12 miesięcy

pod warunkiem utrzymania zatrudnienia przez kolejne 6 miesięcy tzw. okres trwałości

  1. Na utworzenie miejsce pracy  31 229 zł (kwota stała)  i 
  2. na utrzymanie miejsca pracy w okresie 12 miesięcy:
  • przy zatrudnieniu na pełen etat: 32400 zł (2700 zł/miesiąc)
  • przy zatrudnienieniu w wymiarz ¾ etatu 23400 zł (2025 zł/miesiąc)
  • przy zatrudnieniu w wymiarze ½ etatu 16200 zł(1350 zł/miesiąc)Nie, możliwe jest dofinansowanie utrzymanie miejsca pracy przez 12 mc-y tylko w przypadku gdy wystąpimy o dotację na utworzenie takiego miejsca pracy.

Nie. Przedsiębiorstwo społeczne nie może w ramach którejkolwiek ze stawek uwzględnić kosztów funkcjonowania miejsca pracy w okresie trwałości. Stawka na utworzenie i stawka na utrzymanie miejsca pracy, uwzględniają wszystkie koszty związane z jego utworzeniem, a następnie funkcjonowaniem, ale wyłącznie w okresie 12 miesięcy od dnia utworzenia. W okresie trwałości wszelkie koszty ponoszone są ze środków własnych pracodawcy.

NIe, kwoty na utworzenie miejsca pracy oraz utrzymanie tego miejsca są kwotami jednostkowymi.

Nie,  dotacje w ramach OWES udzielane są jedynie dla nowo utworzonych miejsc pracy. Oznacz to, że jeśli jesteś funkcjonującym już przedsiębiorstwem społecznym musisz zwiększyć liczbę zatrudnionych osób.

Masz na to 3 miesiące od momentu przelania środków finansowych przez OWES na konto przedsiębiorstwa społecznego. 

Dofinansowanie z OWES możesz otrzymać na zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym zgodnie z Ustawą o Ekonomii Społecznej( art. Dz. U. 2022 poz. 1812) – art 2. pkt 6 oraz jednocześnie będącą:
1)
osobą bezrobotną lub
2) osobą bierną zawodowo

W przypadku osoby bezrobotnej niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Pracy.

W przypadku osoby biernej zawodowo niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresach bezskładkowych.

Nie, oznacza to że nie wystarczy iż będzie to osoba np. z niepełnosprawnościami lub osoba usamodzielniająca się lub inna wskazaną w Ustawie o Ekonomii Społecznej jako osoba zagrożona wykluczeniem społecznym. 

Tak, pod warunkiem że nie jesteś wykluczony do otrzymania takiego dofinansowania zgodnie w wytycznymi  oraz podmiot nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania.

Gdy osoba zatrudniona na nowe miejsce pracy zrezygnuje z pracy, ale stanowisko pracy nie ulegnie likwidacji i zostanie ponownie obsadzone przez osobę o statusie zgodnym z planowanym, miejsce pracy będzie uznawane za istniejące nieprzerwanie.  Dopuszcza się przerwy w zatrudnieniu nie dłuższe niż łącznie 30 dni kalendarzowe w okresie 12 miesięcy. 

Każdy kolejny dzień przerwy (ponad dopuszczalne 30 dni) odpowiednio wydłuża okres utrzymania miejsca pracy.

Gdy pracownik zrezygnuje z pracy w okresie 12 miesięcy utrzymania miejsca pracy a na jego miejsce nie zostanie zatrudniony kolejny pracownik spełniający wymogi Wytycznych przedsiębiorstwo społeczne będzie musiało zwrócić otrzymane dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w 100%. 

Jeśli w okresie trwałości miejsce pracy jest obsadzone przez co najmniej 1 pełny miesiąc, to zostanie naliczona korekta.  Przy czym należy pamiętać, że stawka na utworzenie i stawka na utrzymanie miejsca pracy są rozliczane łącznie. W związku z tym, w przypadku niezachowania pełnego okresu trwałości, naliczone zostaną korekty proporcjonalnie do okresu niezachowania okresu trwałości dla obu stawek.

Jeżeli więc, np. istniejące na rynku od 2 lat przedsiębiorstwo społeczne utworzyło ze środków EFS+ jedno miejsce pracy 1.01.2022 r. Utrzymanie miejsca pracy było dofinansowywane przez 12 miesięcy tj. do 31.12.2022 r. a następnie miejsce to zostało zlikwidowane 31.03.2023 r., tj. z upływem trzeciego miesiąca okresu trwałości, to w związku
z niezachowaniem pełnego okresu trwałości, PS będzie musiało zwrócić 3/6 otrzymanego dofinansowania na obie stawki jednostkowe (obowiązkowy okres trwałości wynosi 6 miesięcy, miejsce było utrzymywane przez pełne 3 miesiące; brakujący okres trwałości wyniósł więc 3 miesiące).

W ramach weryfikacji zachowania okresu trwałości a tym samym kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach obu stawek jednostkowych uwzględnia się tylko pełne miesiące kalendarzowe. 

Jeżeli zatem PS utworzyło ze środków EFS+ jedno miejsce pracy, osoba zatrudniona na tym stanowisku rozpoczęła pracę 15.01.2022 r. , następnie utrzymanie tego miejsca pracy było dofinansowywane przez 12 miesięcy tj. do 15.01.2023 r. i zostało zlikwidowane
12.07.2023 r., tj. przed upływem szóstego miesiąca okresu trwałości, w związku z niezachowaniem pełnego okresu trwałości, PS będzie musiało zwrócić 1/6 otrzymanego dofinansowania na obie stawki jednostkowe (obowiązkowy okres trwałości wynosił 6 miesięcy, miejsce było utrzymywane przez pełnych 5 miesięcy; brakujący okres trwałości wyniósł więc 1 miesiąc).

Zmniejszenie etatu po 12 miesiącach w okresie obowiązku zachowania trwałości miejsca pracy uznana zostana za brak zachowania trwałości miejsca pracy.

Co do zasady powinna być to osoba spełniająca takie same warunki, gdyż osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą być zatrudniane w niższym wymiarze tj. w wymiarze ¼ etatu. Możliwe jest jednak zatrudnienie innej osoby na to miejsce, spełniającej wymogi Wytycznych, ale niekwalifikującej się do zatrudnienia w dotychczasowym wymiarze etatu (¼)). W tej sytuacji osoba ta musi być zatrudniona w wymiarze co najmniej ½ etatu. Przy czym należy pamiętać, że w sytuacji zatrudnienia nowej osoby w wymiarze większym niż ½ etatu (3/4 lub pełen etat) kwalifikowalna jest nadal jedynie stawka jednostkowa dla ½ etatu.

Stawka jednostkowa jest kwalifikowalna, jeśli przerwy w zatrudnieniu nie trwają dłużej niż 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Przy czym należy pamiętać, że okresy przerw
w zatrudnieniu podlegają sumowaniu, a okres 30 dni kalendarzowych odnosi się do wszystkich przerw w zatrudnieniu w okresie 12 miesięcy. Oznacza to, że suma wszystkich przerw w zatrudnieniu nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych łącznie.

Stawka może być kwalifikowana również w przypadku, gdy okres 30 dni kalendarzowych zostanie przekroczony. W takiej sytuacji okres utrzymania miejsca pracy ulega wydłużeniu. Wydłużenie nie  odbywa  się automatycznie, a każdy przypadek jest oceniony indywidualnie.

W odpowiedzi na to pytanie istotne jest kto ponosi koszty przebywania pracownika
na zwolnieniu lekarskim, a nie to w jakim okresie pracownik jest niezdolny do pracy. Jednym
z dokumentów wymaganych do rozliczenia stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy jest potwierdzenie opłacenia przez PES składek ZUS przez 12 miesięcy. Tym samym, wszystkie zwolnienia lekarskie w pracy, tak długo jak są opłacane przez PES, są traktowane jako utrzymanie miejsca pracy i nie ma obowiązku ich sumowania. Dopiero od dnia, kiedy zgodnie z przepisami krajowymi za okres zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, należy uznać, że następuje przerwanie obowiązkowego okresu utrzymania miejsca pracy. Brak jest bowiem możliwości przedstawienia przez PES jednego z

dokumentów do kwalifikowania (udokumentowania) stawki tj. potwierdzenia opłacenia przez PES składki ZUS przez pełne 12 miesięcy. Wtedy do przerwy w zatrudnieniu spowodowanej zwolnieniem lekarskim mają zastosowanie wymogi dotyczące dopuszczalnych przerw w zatrudnieniu oraz wydłużenia okresu utrzymania miejsca pracy  w przypadku przekroczenia 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

Jeżeli na danym miejscu pracy dojdzie do przerwy w zatrudnieniu wydłużającej okres utrzymania lub trwałości wówczas możliwe jest zatrudnienie na zastępstwo kolejnego pracownika w takim samym wymiarze etatu, spełniającego przesłanki wykluczenia społecznego określone w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej. Od momentu zatrudnienia pracownika na zastępstwo, nie ma konieczności wydłużania okresu utrzymania lub trwałości dla miejsca pracy.

Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy pokrywa wszystkie koszty związane z  utrzymaniem miejsca pracy w PS, w tym obowiązkowe szkolenia, np. BHP. 

Wypłaty stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy dokonywane jest w ustalonych miesięcznych transzach.