Druga Szansa

Projekt Aktywizacji Zawodowej - Druga Szansa

Celem projektu jest Aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób w wieku produkcyjnym, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i niezatrudnionych  z obszaru powiatów: kwidzyńskiego, kartuskiego, gdańskiego i miasta Gdańsk poprzez realizację ścieżki reintegracji obejmującej formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osoby z ubóstwa lub wykluczonej społecznie.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji;
 • Warsztaty „Kuźnia optymizmu” w formie warsztatów poświęcony m.in. autoprezentacji, komunikacji, negocjacji i radzeniu sobie ze stresem;
 • Warsztaty efektywnego zarządzania finansami osobistymi – edukacja finansowa dotycząca m.in. zarządzania zasobami pieniężnymi, inwestycji, kredytów, pożyczek i ubezpieczeń;
 • Wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym oparte na indywidualnym podejściu, dostosowane do sytuacji życiowej uczestnika;
 • Aktywna integracja zdrowotna – w formie warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania i zajęć rehabilitacyjno-usprawniających;
 • Wsparcie „Kuźnia fachowców” – cykl szkoleń zawodowych, zakończonych egzaminem z możliwością uzyskania certyfikatu. Zakres zajęć dostosowany będzie do predyspozycji uczestników, oparty na aktualnym rynku prac;.
 • Pogotowie pracy – indywidualne pośrednictwo pracy ukierunkowane na aktywny udział uczestnika przy podejmowaniu działań związanych z zatrudnieniem.

Zakładane rezultaty projektu:

 • Liczba osób poszukujących pracy: 30 osób (17 Kobiety, 13 Mężczyźni);
 • Liczba osób pracujących, (w tym z prowadzące działalność na własny rachunek: 17 (10 Kobiet, 7Mężczyzn);
 • Liczba osób., które uzyskały kwlaifikacje.: 42 (24 Kobiet, 18 Mężczyzn);
 • Liczbaosób, których sytuacja społecznie poprawiła się: 48 (28 kobiet, 20 meżczyzn).

Czas trwania projektu: 2024-04-01 do 2025-04-30.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
karolina.marchelek@fundacjarc.org.pl 

Projekt realizowany jest w partnerstwie w formule międzysektorowej, tj. Fundacja RC (Lider) Gmina Pszczółki (Partner) i instytucja rynku pracy Akademia Presto (Partner).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza (EFS+), Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).