Mandat w radzie posiada 6 osób z subregionu metropolitalnego, po dwie osoby z subregionów: nadwiślańskiego i słupskiego oraz jedna osoba z subregionu południowego.

Rada działa na obszarze całego województwa pomorskiego. Siedzibą Rady jest miasto Gdańsk

Celami Rady są: 

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego województwa pomorskiego poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego; 
 • propagowanie idei obywatelskiej samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności; 
 • propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa; 
 • animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej; 

Realizuje cele poprzez: 

 • nawiązywanie współpracy z samorządem województwa pomorskiego, administracją rządową, samorządami gminnymi i powiatami oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego; 
 • opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do trzeciego sektora; 
 • podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy; 
 • dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy swoich przedstawicieli, wybranych do ciał kolegialnych, inicjowanych przez administrację samorządową i rządową oraz sektor prywatny; 
 •  organizowanie i branie udziału w seminariach, sympozjach, konferencjach itp.,

Wykaz wybranych członków PROP (kolejność wg liczby otrzymanych głosów):

 1. Tadeusz Podymiak – metropolitarny
 2. Urszula Zalewska – metropolitarny
 3. Daniel Lessnau – metropolitarny
 4. Piotr Stec – nadwiślański
 5. Jerzy Boczoń – metropolitarny
 6. Dorota Dorau – nadwiślański
 7. Monika Chabior – metropolitarny
 8. Grażyna Wera-Malatyńska – południowy
 9. Zenon Suchecki – metropolitalny (w miejsce nieobsadzonego mandatu z obszaru południowego)
 10. Krzysztof Wirkus – słupski
 11. Dominik Chylewski – słupski

Sekretariat PROP znajduje się w siedzibie Fundacji RC.

Dane kontaktowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.