REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOB脫W LOKALOWYCH I US艁UG ORAZ UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJ臉 RC

Maj膮c na uwadze bezpiecze艅stwo i ochron臋 zdrowia, a tak偶e zminimalizowanie ryzyka zaka偶enia chorob膮 koronawirusow膮 COVID-19 odbiorc贸w oraz pracownik贸w Fundacji RC, przedstawiamy regulamin stanowi膮cy zbi贸r najwa偶niejszych zasad obowi膮zuj膮cych w czasie pandemii. Stosowanie si臋 do zapis贸w regulaminu pozwoli nam na przywr贸cenie funkcjonowania Fundacji RC w bezpiecznych warunkach, a tak偶e na udost臋pnienie Pa艅stwu (w warunkach pandemii) w mo偶liwie najszerszym zakresie naszych zasob贸w lokalowych, rzeczowych i kadrowych. Regulamin zosta艂 opracowany w oparciu
o wytyczne G艂贸wnego Inspektoratu Sanitarnego oraz o wytyczne i rekomendacje rz膮dowe dla poszczeg贸lnych obszar贸w dzia艂alno艣ci. Pracownicy Fundacji RC zobowi膮zuj膮 si臋 do udost臋pniania Pa艅stwu 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych oraz do dbania o bie偶膮c膮 dezynfekcj臋 przedmiot贸w i przestrzeni wsp贸lnego u偶ytkowania. Dzia艂ajmy razem 鈥 w trosce o wsp贸lne bezpiecze艅stwo i zdrowie!

ZASADA G艁脫WNA:
Prosimy, zosta艅 w domu, je艣li:
鈼 藕le si臋 czujesz,
鈼 masz podwy偶szon膮 temperatur臋 lub inne objawy przezi臋bienia/grypy,
鈼 podejrzewasz u siebie zaka偶enie koronawirusem lub mia艂e艣 kontakt z osob膮 zaka偶on膮,
鈼 w ostatnim czasie wr贸ci艂e艣 z zagranicy.

 1. Dysponentem powierzchni udost臋pnianej w ramach takich projekt贸w jak: Gda艅skie Centrum Organizacji Pozarz膮dowych, Dom S膮siedzki w Pa艂acu, Gda艅ska Szko艂a Animator贸w Lokalnych, Akumulator Spo艂eczny,
  Gda艅ski Fundusz S膮siedzki i innych projekt贸w realizowanych obecnie przez Fundacj臋 RC;
  oraz w ramach Punktu Nieodp艂atnej Porady Prawnej, jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz膮dowych w Gda艅sku, al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gda艅sk; zwana dalej Fundacj膮 RC.
 2. Ka偶da osoba korzystaj膮ca z us艂ug Fundacji RC lub z powierzchni udost臋pnianej przez Fundacj臋 zobowi膮zana jest przy wej艣ciu do siedziby zdezynfekowa膰 d艂onie (przy u偶yciu dost臋pnych w Fundacji 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych)
  oraz przestrzega膰 zasady utrzymywania 2-metrowego dystansu od innych u偶ytkownik贸w przez ca艂y czas przebywania na terenie Fundacji (z obowi膮zku utrzymywania dystansu wy艂膮czeni s膮: rodzice z dzie膰mi do 13.roku 偶ycia;
  osoby wsp贸lnie mieszkaj膮ce lub gospodaruj膮ce; osoby z niepe艂nosprawno艣ci膮, niemog膮ce si臋 samodzielnie porusza膰, osoby z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego i ich opiekunowie 鈥 cytat z regulacji rz膮dowych). Je偶eli Korzystaj膮cy z jakiego艣 powodu nie mo偶e utrzymywa膰 dystansu (poza wskazanymi wyj膮tkami), zobowi膮zany jest
  do zakrywania nosa i ust
  tak偶e podczas wydarze艅 organizowanych w przestrzeni otwartej, na zewn臋trznym Placu.
 3. Z uwagi na rekomendowan膮 powierzchni臋 4 m2 przypadaj膮c膮 na jedn膮 osob臋 w przestrzeni zamkni臋tej oraz obowi膮zek utrzymywania dwumetrowego dystansu, Fundacja RC wprowadza limity os贸b, kt贸re mog膮 jednocze艣nie przebywa膰 w konkretnych pomieszczeniach. Limity te wynosz膮:
  PARTER
  鈼 dla Sekretariatu: 7 os贸b;
  鈼 dla Sali 鈥濿ile艅skiej鈥: 8 os贸b;
  鈼 dla Sali 鈥濴wowskiej鈥: 8 os贸b;
  PI臉TRO
  鈼 dla Pokoju Doradczego: 4 osoby;
  鈼 dla Sali Szkoleniowej: 14 os贸b.
 4. Rekomendowane jest organizowanie wydarze艅 w przestrzeni otwartej, czyli na zewn臋trznym placu (dotyczy to przede wszystkim inicjatyw podejmowanych w ramach projektu Domu S膮siedzkiego). W tym celu Fundacja udost臋pnia Korzystaj膮cym namiot oraz meble zewn臋trzne. Zgodnie z rz膮dowymi  regulacjami, dopuszczalne jest organizowanie
  imprez/wydarze艅 plenerowych do 150 os贸b (z obowi膮zkiem zachowania 2-metrowego dystansu
  lub zakrywania nosa i ust).
 5. Je偶eli dane spotkanie/wydarzenie musi mie膰 miejsce w przestrzeni zamkni臋tej, Korzystaj膮cy s膮 zobowi膮zani
  do przestrzegania limit贸w osobowych oraz wszelkich zasad re偶imu sanitarnego. Je艣li tylko pozwala na to charakter spotkania, wskazane jest, aby w u偶ytkowanym pomieszczeniu pozostawi膰 otwarte okna.
 6. Fundacja RC wprowadza zasad臋 鈥瀓edno spotkanie w jednym czasie鈥, tzn. w jednym czasie w siedzibie Fundacji mo偶e mie膰 miejsce tylko jedno spotkanie grupowe. Jako spotkanie grupowe rozumiemy takie, w kt贸rym uczestniczy powy偶ej 4 os贸b. Dopuszczalne jest natomiast r贸wnoleg艂e odbywanie si臋 dw贸ch spotka艅/konsultacji indywidualnych
  lub dla grup do 4 os贸b.
 7. Odst臋p czasowy pomi臋dzy jednym a drugim spotkaniem grupowym organizowanym w siedzibie Fundacji RC musi wynosi膰 minimum 45 minut. Jest to czas niezb臋dny dla Pracownik贸w Fundacji na przeprowadzenie dezynfekcji
  oraz wywietrzenie u偶ytkowanych pomieszcze艅.
 8. Konsultacje indywidualne w ramach projekt贸w realizowanych przez Fundacj臋 RC odbywaj膮 si臋 wy艂膮cznie
  po wcze艣niejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem danego projektu.
 9. Korzystanie z pomieszcze艅 Fundacji RC przez zainteresowane grupy jest mo偶liwe wy艂膮cznie po uprzednim zg艂oszeniu
  i dokonaniu rezerwacji konkretnej sali.
 10. Osob膮 do kontaktu w tym zakresie jest:
  Wojciech Owczarczyk 鈥 Szef Biura Fundacji:
  tel.: 58 344 40 39 lub 504 871 478
  e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl
  lub Natalia Stepka (w sprawie wydarze艅 organizowanych w ramach dzia艂alno艣ci Domu
  S膮siedzkiego):
  e-mail: dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl
 11. Pierwsze艅stwo w dost臋pie do zasob贸w lokalowych Fundacji maj膮 organizacje i grupy nieformalne, kt贸re:
  a) wpisuj膮 si臋 w d艂ugofalow膮 dzia艂alno艣膰 Domu S膮siedzkiego w Pa艂acu;
  b) s膮 zwi膮zane z Fundacj膮 RC umow膮 u偶yczenia adresu korespondencyjnego;
  c) formuj膮 si臋 w wyniku prowadzonych przez Fundacj臋 RC projekt贸w (jak np. grupa szkoleniowa Gda艅skiej Szko艂y Animator贸w Lokalnych).
 12. Osoby indywidualne mog膮 korzysta膰 z zasob贸w lokalowych i rzeczowych Fundacji RC wy艂膮cznie w czasie,
  gdy w siedzibie Fundacji nie odbywaj膮 si臋 inne wydarzenia/spotkania grupowe.
 13. Zaleca si臋 ograniczenie do niezb臋dnego minimum korzystania z takich przestrzeni jak hole i korytarze
  i unikania gromadzenia si臋 w tych miejscach.
 14. Zu偶yte 艣rodki ochrony osobistej nale偶y wyrzuca膰 do specjalnie oznaczonych pojemnik贸w na odpadki.
 15. Wszystkie powy偶sze regulacje obowi膮zuj膮 do odwo艂ania.
 16. Zasady funkcjonowania Fundacji RC zale偶ne s膮 od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i mog膮 by膰 na bie偶膮co dostosowywane do indywidualnej, faktycznej sytuacji Fundacji oraz warunk贸w epidemicznych.