Rady Pożytku do STANDARDdowego użytku

Miło nam poinformować, iż w marcu 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Rady Pożytku do STANDARDowego użytku”. Stanowi on odpowiedź, na pilotażowy konkurs  (w ramach PO KL Poddziałanie 5.4.2) ‘Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi’ ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu instytucji (5 organizacji pozarządowych – przynależących do Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i 3 urzędów marszałkowskich) na terenie czterech województw /OBSZAR 1/ tj.: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Partnerzy projektowi to:

 • Pracownia Pozarządowa w Koszalinie  –  jako LIDER PROJEKTU
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich  w Słupsku
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji I Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie
 • Województwo Wielkopolskie
 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
 • Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych  w Zielonej Górze
 • Województwo Lubskie

Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości ponad 2 300 000 tys. zł.
(współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Czas realizacji przedsięwzięcia: marzec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Główne cele projektu:

 1. zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i partycypacji organizacji pozarządowych w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału 37 Rad Działalności Pożytku Publicznego w tym: 4 wojewódzkich, 16 powiatowych i 17 gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
 2. animowanie procesu powstawiania 12 nowych RDPP w skali 4 województw obszaru objętego projektem
 3. wzmocnienie mechanizmów partnerstwa organizacji pozarządowych i administracji publicznej w zakresie stanowienia, realizacji i monitorowania polityk publicznych poprzez wdrożenie 3 standardów działania RDPP w 80% istniejących RDPP
 4. Wzmocnienie roli NGO w procesie kształtowania dialogu obywatelskiego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym na terenie 100 JST
 5. zwiększenie poziomu integracji pomiędzy 37 istniejącymi RDPP na terenie obszaru nr 1, a ciałami opiniodawczo-doradczymi
 6. zwiększenie poziomu wiedzy m.in. nt. roli i znaczenia dialogu obywatelskiego, możliwości jego wymiany, oraz w zakresie funkcjonowania RDPP (w tym standardów działań RDPP)

 

Grupa docelowa (z 4 województw) do której kierujemy partnerskie działania projektowe:

 • 270 przedstawicieli/ek JST ze 100 podmiotów administracji publicznej,
 • 400 przedstawicieli/ek NGO z 350 podmiotów  NGO/związków i porozumień organizacji pozarządowych

 

Jakie działania zrealizujemy w ramach projektu:

(1) Powołamy i wzmocnimy Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego:

 • zorganizujemy spotkania animacyjne w 37 RDPP, przedstawimy szanse i możliwości wynikające z działania Forum RDPP – jako miejsca wymiany doświadczeń, integracji NGO i JST oraz promocji idei partnerskiego współdziałania
 • przeprowadzimy cykl spotkań mających na celu powołanie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, obejmującego swym zasięgiem 4 województwa
 • stworzymy stronę internetową, skierowaną do członków Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, która będzie punktem wymiany wiedzy i wszelakich doświadczeń, będzie zwierała bazę dobrych praktyk, wzory dokumentów, mapę interwencji RDPP, komentarze i opinie ekspertów
 • przeszkolimy 96 przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym działalności Rad
 • będziemy wspierać uczestników specjalistycznym doradztwem branżowym i prawnym
 • zorganizujemy wizyty studyjne do jednostek samorządu terytorialnego w pozostałych trzech obszarach Polski, celem pokazania funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego

(2) Umocnimy rolę organizacji pozarządowych i powołamy do życia nowe Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • zorganizujemy 90 powiatowych spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego
 • zdiagnozujemy lokalne środowiska i wytypujemy 12 najbardziej zainteresowanych powołaniem Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • przeszkolimy i merytorycznie doradzimy; przedstawimy zasady regulujące działalność Rad, aspekty formalno-prawne i dokumenty je tworzące; ponadto, stworzymy pole do wymiany doświadczeń, opinii i zacieśnienia wzajemnych relacji na linii JST – NGO
 • zorganizujemy KONWENTY NGO –  integrujące sektor organizacji pozarządowych, które posłużą m.in. wymianie doświadczeń, promocji współpracy JST-NGO, prezentacji modelowych standardów działania Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego – wypracowanych w ramach projektu
 • utworzymy 12 NOWYCH RAD DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

(3) Wypracujemy, wdrożymy i upowszechnimy standardy funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego:    

 • opracujemy narzędzie samooceny działalności i dokonamy oceny funkcjonowania 37 istniejących RDPP w 4 województwach
 • powołamy zespoły robocze, które będą wypracowywać modelowe standardy działania Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • przeprowadzimy konsultacje 3 projektów standardów z udziałem Forum RDPP i krajowych spotkań konsultacyjnych
 • zorganizujemy spotkania warsztatowe i udzielimy porad prawnych w zakresie  wypracowanych standardów w 37 istniejących RDPP
 • WDROŻYMY  w 80% RDPP wypracowane, modelowe standardy działania Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • wydamy publikację nt. modelowych standardów dla członków Wojewódzkich, Powiatowych, Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • zorganizujemy cykl szkoleń upowszechniających 3 modelowe standardy w samorządach, w których RDPP nie istnieją
 • przeprowadzimy ogólnopolski konkurs na najlepszy esej związany z RDPP
 • zorganizujemy konferencje regionalne podsumowujące wypracowane rezultaty projekt

Czeka nas wiele wyzwań i jeszcze więcej satysfakcji. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować i zapraszać do udziału w działaniach projektowych.

 

Kontakt do BIURA LIDERA:
Pracownia Pozarządowa w Koszalinie
ul. Dworcowa 2; 75-201 Koszalin
Tel./fax.: 094 340 35 23,  e-mail: biuro@pracowniap.org.pl
 
Koordynatorka Projektu – Agata Szewczyk agata.szewczyk@pracowniap.org.pl,
Asystentka koordynatorki – Paulina Kelm paulina.kelm@pracowniap.org.pl
Opiekun Forum RDPP – Mariusz Kowalik mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl,

loga_poziom_8 partnerów kolor