Ku stabilnemu zatrudnieniu w NGO

Aby praca w NGO była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.(1)

O projekcie - w pigułce

Jako pierwsi w Polsce stawiamy strategiczne kroki, po to, by zwiększyć stabilność zatrudnienia w NGO. W tym celu najpierw sprawdzamy, między innymi, czy na różnych szczeblach podejmuje się działania poprawiające lub pogarszające warunki pracy i wynagradzania w NGO. Prowadzone przez nas badania posłużą zebraniu dobrych praktyk i wypracowaniu rekomendacji na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Następnie stworzymy strategięzbudujemy rozległy ruch sojuszniczy. Powołamy 6 lokalnych koalicji, których zadaniem będzie wpływać na wzrost świadomości, początkowo wśród samych pracowników i liderów NGO na temat konieczności zadbania o stabilność zatrudnienia w NGO. Następnie ruch sojuszniczy rozszerzymy poza III sektor. W lokalnych urzędach, w samych NGOsach i nie tylko będziemy aktywnie lobbować na rzecz konkretnych zmian. 

Projekt realizujemy na terenie województwa pomorskiego w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych

Co robimy

Niestabilność zatrudnienia w NGO jest jednym z największych i najczęstszych problemów zgłaszanych przez pracowników NGO. Wskazują na to twarde dane płynące z raportów badawczych i eksperckich opracowań. Co więcej, u ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności.

Z drugiej strony rozwój NGO – konieczny, by przetrwała – wymaga ciągłej profesjonalizacji. Również grantodawcy z ramienia rządowego i samorządowego mają określone oczekiwania wobec ngo (zapewnienie trwałości działań, wyspecjalizowanej kadry, wkładu własnego). Pracownicy NGO, by tym wymaganiom sprostać, pracują jeszcze więcej (praca w nadgodzinach ma miejsce w 56% org.mających pracowników, przy czym w 53% z nich nadgodziny są rozliczane tylko czasem lub wcale; presję, by pracować więcej, odczuwa 45% badanych społeczników). Wymagania więc rosną, natomiast od 2014 roku liczba NGO zatrudniających osoby na umowę o pracę nie zwiększyła się (GUS, 2018 r.).

Dzięki przeprowadzonym przez naszą Fundację badaniom ilościowym i jakościowym kondycji III sektora w woj. pomorskim (2004-2018) wiemy, że problem niestabilności zatrudnienia, w tym nadużywania umów cywilno-prawnych jest realnym problemem również na Pomorzu. Aż ⅓ tutejszych NGO zatrudnia stały, regularny zespół na umowy cywilnoprawne (stan na 2018).

  1. Brak odpowiednich uregulowań w zakresie tworzenia spójnego i prorozwojowego mechanizmu pobudzania do tworzenia miejsc pracy m.in. w zakresie realizacji umów wieloletnich
  2. Niska możliwość budowania potencjału instytucjonalnego NGO 
  3. Brak obligatoryjności wieloletnich programów współpracy
  4. Niskie zrozumienie konieczności regularnego rozwoju instytucjonalnego dla zapewnienia ciągłości działań ngo lub zbyt niska chęć zmiany ze strony samorządów.
  5. Niskie zasoby czasowe i osobowe NGO oraz niewystarczające kompetencje zarządcze liderów; zbyt niska inicjatywa z ich strony oraz zbyt wysoka tolerancja problemu przez liderów.
Podczas gdy inni wykonują pracę polegającą na sprawdzaniu, jak jest, my chcemy zrozumieć dlaczego. Zastanawiamy się nad tym, co można zrobić, żeby tę sytuację poprawić, a następnie wdrażamy kolejne kroki.

U ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności.

  1. Pogarszanie się stanu psychicznego pracowników i działaczy trzeciego sektora.
  2. Zwiększające się wypalenie pracowników, w tym liderów.
  3. Nadużycia wobec pracownika.
  4. Zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa pracowników skutkujące ich wysoką rotacją w porównaniu do innych sektorów.
  5. Mniejsza aktywność organizacji pozarządowych.

To główne konsekwencje problemu braku stabilizacji zatrudnienia w trzecim sektorze, jakie wynikają z dostępnych badań. W projekcie Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych sprawdzamy, jak wpływają one na kondycję trzeciego sektora.

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, objął patronatem projekt Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

Dołącz do nas, dołącz do sojuszu

Aby poprawić stabilność zatrudnienia w III sektorze, musimy działać razem i musi być nas dużo.

Dlatego tworzymy sojusz osób, organizacji i instytucji, którym zależy na godnej pracy w NGO.

Jest z nami już Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Dołącz do nas!

Skontaktuj się z Koordynatorką Projektu: marta.dietrich@fundacjarc.org.pl 

Patronat Marszałka Województwa Pomorskiego
Iceland Liechtenstein Norway
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.