Nieodpłatna pomoc prawna Fundacji RC

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni, adwokaci, magistrowie prawa spełniający wymagania ustawowe i doradcy podatkowi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy. Klient pomocy prawnej w przypadku pomocy uzyskanej od magistra prawa składa oświadczenie, iż jest świadomy, że pomocy nie udziela adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U., poz 1255). System nieodpłatnego poradnictwa ma charakter rządowy i finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu na terenie Miasta Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na terenie miasta Gdańska działa 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 9 punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 

Kancelaria społeczna we Wrzeszczu Górnym

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk Al. Grunwaldzka 5 (dawny Pałac Ślubów)

prowadzi nieodpłatną pomoc prawną według następującego harmonogramu:
poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
wtorek w godzinach od 15.30 do 19.30 – pomoc udzielana przez radcę prawnego lub doradcę podatkowego
środa w godzinach od 8.30 do 12.30 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
piątek w godzinach od 10.00 do 14.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego

Kancelaria Społeczna na Oruni

 

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańsk ul. Gościnna 10 (Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”)

prowadzi nieodpłatną pomoc prawną według następującego harmonogramu:
poniedziałek w godzinach od 16.00 do 20.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
wtorek w godzinach od 8.30 do 12.30 – pomoc udzielana przez magistra prawa
środa w godzinach od 13.00 do 17.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego
piątek w godzinach od 15.00 do 19.00 – pomoc udzielana przez radcę prawnego

Ponadto w Gdańsku rozlokowane zostały następujące punkty:

W dziewięciu punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8 – 18 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58/320-53-55.

Pozostałe punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe:

Organizacja pozarządowa

Miejsce udzielania pomocy prawnej

Godziny udzielania
pomocy prawnej

Osoby udzielające pomocy prawnej

Stowarzyszenie Jasień

Gdańsk Rudniki
ul. Elbląska 66

Pn.-Pt. 14:00 – 18:00

Radca prawny

Aplikant Radcowski

Stowarzyszenie Jasień

Gdańsk Siedlce
ul. Zakopiańska 40

Pn.-Pt. 9:00 – 13:00

Radca prawny

Aplikant Radcowski

Stowarzyszenie Akcja Społeczna

Gdańsk Stogi
ul. Hoża 4

Pn., Wt., Czw., Pt. 15:00 – 19:00;
Śr. 11:30 – 15:30

Adwokat

Stowarzyszenie Akcja Społeczna

Gdańsk Brzeźno
ul. Północna 5

Pn., Śr., Czw., Pt. 13:00 – 17:00;
Wt. 12:00 – 16:00

Adwokat

Fundacja Teneo

Gdańsk Strzyża
ul. Kisielewskiego 12

Pn. 15:30 – 19:30;
Wt., Czw., Pt. 16:00 – 20:00;
Śr. 8:00 – 12:00

Radca Prawny

Mgr Prawa

Fundacja Teneo

Gdańsk
Przymorze Wielkie
ul. Jagiellońska 11

Pn., Śr. 15:30 – 19:30;
Wt. 8:00 – 13:00; 
Czw., Pt.  8:00 – 12:00

Radca Prawny

Mgr Prawa

Instytut Aktywizacji Regionów

Gdańsk Oliwa
ul. Polanki 121

Pn., Śr. 14:00 – 18:00;
Wt., Czw., Pt. 10:00 – 14:00

Radca prawny

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
 • osoby fizyczne, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i w okresie roku poprzedzającego udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej nie została wydana decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia lub decyzja o jego przyznaniu nie została cofnięta, 
 • kombatanci, 
 • weterani, 
 • kobiety w ciąży (przyjmowane poza kolejnością),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:

 • poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
 • prawa cywilnego (np. kwestie spadkowe, zobowiązania, umowy, prawo własności), 
 • spraw karnych, 
 • spraw administracyjnych, 
 • ubezpieczenia społecznego, 
 • spraw rodzinnych, 
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Pomoc udzielana jest formie ustnej; prawnik może jednak sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu. Przed udzieleniem pomocy, prawnik jest obowiązany do sprawdzenia, czy dana osoba jest uprawniona do jej skorzystania. W tym celu należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie (np. ważna Karta Dużej Rodziny, dowód osobisty, odpis decyzji o przyznaniu zasiłku, itp.) lub – jeśli w wyniku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego klient pomocy prawnej dokumentu nie posiada, a pomoc prawna powinna zostać udzielona – złożyć stosowne oświadczenie.

Odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać pod e-mailem: prawo(at)fundacjarc.org.pl .