Archiwum projektów

 

Tytuł projektu „Nic o mnie beze mnie”
Źródło finansowania Podziałanie 5.4.2 POKL
Okres realizacji 2009-2011

Projekt  „Nic o mnie beze mnie” był programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w partycypacji społecznej połączonym
z kampanią społeczną.

Cele projektu określono jako:

 • podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej
 • wzmocnienie narzędzi, które są wpisane w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą, nadzór nad nią i najlepiej realizują zasadę konstytucyjną pomocniczości – jednostki pomocnicze gminy oraz Programy Współpracy jst z ngo,
 • monitoring prawa lokalnego w tym zakresie
 • opracowanie rekomendacji do nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt adresowany był do 4 grup odbiorców:

 • I grupa – organizacje społeczne
 • II grupa – urzędnicy, którzy na co dzień zajmują się współpracą z organizacjami społecznymi
 • III grupa – osoby indywidualne, w tym obecni przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy.
 • IV grupa – to szeroka grupa odbiorców zainteresowanych tematem

W ramach projektu przewidziane liczne debaty i spotkania. Dotyczyły m.in. dostępu do informacji publicznej, roli obywateli w procesach decyzyjnych, roli i zadań jpg, prowadzenia monitoringu stanowienia prawa lokalnego. Przeprowadzono 2 badania, zrealizowano ekspertyzy prawne. Odbyły się 2 edycje kursów Akademii Społeczeństwa Obywatelskiego, skierowane do przedstawicieli administracji, ngo, osób niezrzeszonych zainteresowanych sprawowaniem społecznego nadzoru nad działaniami administracji publicznej, radnych jpg.


 

Tytuł projektu Gdański Dom NGO’s wsparciem dla ekonomii społecznej
Źródło finansowania Podziałanie 7.2.2 POKL
Okres realizacji 2008-2010

Podstawowym celem projektu było wsparcie potencjału organizacji działających na polu sektora ekonomii społecznej oraz promocja i ochrona równych praw obywatelskich. Adresatami projektu były podmioty ekonomii społecznej, głównie organizacje pozarządowe.  Partnerem realizowanego projektu był Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Główne działania:

 • Akademia Ekonomii Społecznej – II edycje Studium dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.
 • Inkubator Sektora Ekonomii Społecznej – doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości, tworzenia i obsługi projektów a także reguł współczesnego biznesu.
 • Promocja Ekonomii Społecznej – cykl audycji radiowych oraz artykułów prasowych, których celem było ukazanie dobrych praktyk w organizacjach i instytucjach sektora ekonomii społecznej.
 • Konferencje i publikacje – stworzenie przestrzeni dla zaprezentowania ich innowacyjnych działań wśród samorządów, świata nauki i lokalnej społeczności.
 • Pikniki i festyny –integracja organizacji działających na polu ekonomii społecznej, nastawiona przede wszystkim na pozyskiwanie nowych partnerów do swoich działań.

 

Tytuł projektu „Life skills – trening umiejętności społecznych”
Źródło finansowania Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Okres realizacji  

Polska edycja programu Life Skills – Trening umiejętności społecznych jest częścią międzynarodowego programu o tej samej nazwie, organizowanego przez International Youth Foundation (IYF – Międzynarodowa Fundacja Młodzieży), dzięki dotacji od Fundacji General Electric. Celem programu było rozwinięcie wśród młodzieży w Polsce grupy umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy.

Uczniowie szkoleni byli w trzech obszarach Umiejętności Życiowych (Life Skills): Rozwój osobisty rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności liderskich; Rozwiązywanie problemów rozumiane jako umiejętności komunikacyjne, budowania porozumienia, zarządzania konfliktem; Rozwój umiejętności pracowniczych rozumiany jako umiejętność pracy w grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzania projektem, zarządzania czasem i finansami. Częścią programu była także realizacja prospołecznych projektów uczniowskich, tworzonych i realizowanych w grupach co najmniej 5-osobowych.


 

Tytuł projektu Lustro Obywatelskie
Źródło finansowania Norweski Mechanizm Finansowy
Okres realizacji 2008 – 2009

Głównym celem było podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych poprzez rozwijanie dialogu społecznego oraz rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych na terenie województwa pomorskiego.

Zrealizowane były następujące działania:

 1. Spotkania pełnomocników ds. organizacji pozarządowych
 2. Tworzenie rad powiatowych  
 3. Tworzenie lokalnych centrów wsparcia (PAW)
 4. Publikacje
 5. Informacja i konsultacje/doradztwo
Tytuł projektu „Nic o nas bez nas”
Źródło finansowania Fundusz Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji 2010

Celem projektu było wsparcie rozwoju ruchu obywatelskiego poprzez ożywienie aktywności w dzielnicach Miasta Gdańska oraz wypracowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad i trybu wyboru rad dzielnic oraz granic administracyjnych dzielnic. Poprzez debaty, spotkania, forum internetowe, kampanię prasową odbywała się aktywizacja społeczności dzielnic osiedli do podjęcia wysiłku w celu wybrania rad osiedli. Projekt był realizowany we współpracy z Radą Miasta Gdańska.

Planowane działania

1. debaty publiczne

Dotyczyły roli jednostek pomocniczych w aktywizacji mieszkańców i włączaniu się ich w życie publiczne, w szczególności sposobu aktywizacji mieszkańców, zadania rad, sposób wyboru, wsparcie finansowe rad dzielnic, budowania tożsamości i określenie granic dzielnic.

2. spotkania w dzielnicach

Spotkania były przygotowane i przeprowadzone przez liderów lokalnych. Celem było zbadanie potrzeb społeczności lokalnych i dyskusja nad granicami dzielnic oraz konsultacja wypracowanych narzędzi i projektu uchwały.

3. wypracowanie rekomendacji

We współpracy z Komisją Rady Miasta Gdańska i ekspertami zewnętrznymi wypracowane zostały rekomendacje do aktów prawa miejscowego związanych z wyborem rad dzielnic.

4. przeprowadzenie prawyborów w jednej z dzielnic


 

Tytuł projektu ABC Przedsiębiorczości dzieci i młodzieży
Źródło finansowania Euroregion
Okres realizacji  

Wspólnie z partnerem brytyjskim „Education Business Connection” przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gdańska. Podczas kilkugodzinnego szkolenia, uczniowie z różnych szkół stworzyli grupę, która wcieliła się w mikroprzedsiębiorstwo produkujące płyty CD. Młodzieży pokazaliśmy poprzez ćwiczenia, jak ważne w życiu zawodowym są takie cechy jak: kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność negocjacji, rzetelność i obowiązkowość oraz uczciwość. W projekcie brało udział ponad 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.     


 

Tytuł projektu Trzy Filary
Źródło finansowania Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Okres realizacji 2008

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dzięki któremu m.in. zostały wydane 4 publikacje (ABC ewaluacji, Zarządzanie Organizację Pozarządową, Zarządzanie Finansami, Kadry i Płace), które są bezpłatnie przekazywane organizacjom pozarządowym. Efektem projektu było wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne nowo powstałych i rozwijających się organizacji pozarządowych poprzez szkolenia i serie porad z zakresu prawa i finansów. Dzięki działaniom podjętym w ramach projektu uzyskaliśmy usprawnienie funkcjonowania poszczególnych podmiotów działających w III sektorze, co wpłynęło na rozwój i postrzeganie sektora, a także przyczyniło się od rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.