Krótka historia

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1993 r. z inicjatywy grup osób związanych z Uniwersytetem Gdańskim i współdziałających z administracją wojewódzką odpowiedzialną za współpracę z niezależnymi podmiotami społecznymi. Była to pierwsza tego typu inicjatywa o charakterze regionalnym w Polsce. Swoim zasięgiem objęła 9 województw Północnej Polski od Szczecina po Suwałki.

Podstawą podjęcia decyzji o powołaniu Fundacji RC były zarówno wyniki specjalnych badań, jak i potwierdzająca je praktyka życia codziennego, wskazująca z jednej strony na ogromny potencjał aktywności społecznej, z drugiej jednak na brak możliwości uzyskania wsparcia w uruchomieniu i prowadzeniu takiej działalności.  W trakcie swojej ponad dwudziestoletniej działalności Fundacja kierowała się mottem „Mobilizuj, lecz nie organizuj”. Sedno tej maksymy nawiązuje do potrzeby motywowania, inspirowania, wskazywania możliwych kierunków – nigdy zaś do wyręczania organizacji.

Beznazwy-1 

 

 

 

 

Zobacz krótki raport prezentujący 20 lat historii Regionalnego Centrum

Faza I

Spontaniczny altruizm

(1989-1994)

Okres, w którym powstawała ogromna liczba organizacji pozarządowych. Duże rozproszenie działań. W takich uwarunkowaniach w styczniu 1993 r.oku powołano Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.  W tym czasie powstaje Model Gdański regulujący wzajemne relacje pomiędzy władzą lokalną a organizacjami pozarządowymi. Zainicjowaliśmy Nagrodę Bursztynowego Mieczyka. Powstała sieć SPLOT.

Faza II

 Poszukiwanie współpracy

(1995-1997)

W tym czasie powstają pierwsze rozwiązania prawa lokalnego, regulujące relacje administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi. Rozpoczęła się debata o ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołujemy Centrum Wolontariatu

Faza III

Wzmocnienie profesjonalizmu działań organizacji pozarządowych

(1998-2003)

Etap prac nad standaryzacją działań trzeciego sektora oraz nad systemem kontraktowania usług. Czas ten to również okres budowania reprezentacji środowiska organizacji pozarządowych w formie rad organizacji pozarządowych oraz Powiatowych Animatorów Współpracy (PAW). Powołaliśmy Biuro Partnerów. W 2002 roku przekazano nam zabytkowy budynek Dom Uphagenów „Monplasir”, który do dziś jest Gdańskim Domem Organizacji Pozarządowych.

Faza IV

Nowe otwarcie pełne uczestnictwo

(2004-2013)

Czas wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej wiązał się z początkiem znaczącego wsparcia finansowego. W 2005 r. utworzony został Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego funkcje pełnimy do dziś. Okres ten związany jest też z naszą cykliczną działalnością badawczą. W 2008 r. zorganizowaliśmy Gdańską Konferencję Ekonomii Społecznej, która rozpoczęła ogólnopolską debatę nad zagadnieniem ekonomii społecznej.