Akumulator Społeczny

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany” powstał Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY. Jest to to przyjazny, trwały i innowacyjny Fundusz mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.

Dzięki największemu w kraju partnerstwu siedmiu organizacji społecznych woj. pomorskiego otrzymają oni w latach 2014-16 granty na prawie 1,5 mln PLN.

Realizatorzy:

DLA KOGO?

Program adresowany jest do:

  • MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH posiadających osobowość prawną (wpisanych do rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku i której roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł) lub będących w trakcie procesu rejestracji (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
  • GRUP NIEFORMALNYCH  (tutaj: także oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w tym grup samopomocowych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej, z dopuszczeniem organizacji działających dłużej niż 18 miesięcy oraz tych, których roczny budżet przekracza 25 tys. zł). Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa samopomocowa to grupa nieformalna działająca głównie na rzecz swoich członków oraz własnego otoczenia.
  • GRUP NIEFORMALNYCH , w tym grup samopomocowych, występujących z wnioskiem samodzielnie.

UWAGA: Organizacje niewymienione powyżej nie mogą składać wniosków do konkursu! Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie pomorskim!

NA JAKIE DZIAŁANIA?

Dotacje można przeznaczyć na:

  • Realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego (zapisane w ustawie)
  • Na rozwój młodej organizacji pozarządowej m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju itp.

JAKIE GRANTY?

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dotacji:

  • Minigrant do 500 zł na inicjatywę,
  • Grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego,
  • Grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

DO KOGO Z PYTANIAMI?

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

  1. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl , telefon 58 344 40 39

Partner lokalny dla powiatu kwidzyńskiego:

Fundacja M.A.P.A Obywatelska w Kwidzynie ul. Słowiańska 13 

Partner lokalny dla powiatu gdańskiego: 

Fundacja Akademia III-go sektora w Pruszczu Gdańskim ul. Piastowska 3

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich