GCOP 2018

W 2018 roku w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne będą następujące usługi: 

1.DZIAŁANIA INKUBACYJNE  
Obejmuje wsparcie ASYSTENTA młodych ngo, którego zadaniem jest przede wszystkim zdiagnozowanie potrzeb, zaopatrzenie działaczy w niezbędne informacje i wskazówki, ale także utrzymywanie stałego kontaktu, koordynowanie wsparcia udzielanego danej ngo, monitorowanie i dokumentacja postępów organizacji. Ponadto funkcjonować będzie tzw. WIRTUALNE BIURO – już teraz na adresie Fundacji zarejestrowanych jest ok. 40 rożnych podmiotów. Poza udostępnianymi salami Fundacja prowadzi także ich obsługę sekretaryjną. Dodatkowo chcielibyśmy wprowadzić także możliwość przechowywania dokumentów, a także możliwość przygotowania indywidualnego pakietu usług dostosowanych do ich potrzeb z wachlarza usług COP. 

2. PORADNICTWO

To kategoria usług, z których najchętniej korzystają organizacje pozarządowe, w tym:  

  • Księgowo – kadrowe: czyli konsultacje dot. stworzonego planu kont, dekretowania dokumentów księgowych, polityki rachunkowości, kwestii kadrowo – płacowych, tworzenia sprawozdań; zatrudniania w NGO (umowy, rozliczanie kosztów osobowych w projektach), rozliczania projektów.
  • Formalno – prawne: czyli konsultowanie statutów organizacji, konsultowanie dokumentów rejestrowych, konsultowanie przeprowadzanie zmian w organizacjach, konsultacje w zakresie RODO.
  • Pozyskiwanie środków: czyli zarówno środków publicznych (samorządowych, rządowych, prywatnych) rozumianych jako wszelkiego rodzaju granty w tym, weryfikacja zasad działania, logiki projektowej, konsultacje zapisów wytycznych, regulaminów, konsultacje wniosków. Ponadto także zagadnienia związane z fundraisingiem i ekonomizacją działań ngo.
  • Doradztwo komunikacyjne/ ICT: czyli wsparcie organizacji pozarządowych w implementowaniu nowych technologii, ale także tworzenie strategii komunikacyjnych

Jednak z uwagi, że kategorie pytań z którymi zwracają się ngo są bardzo różne możliwe jest uzyskanie wsparcia także w innych zakresach tematycznych. 

3. COACHING ROZWOJOWY – usługa przeznaczona dla organizacji mocno zainteresowanych swoim prawidłowym rozwojem, wykorzystaniem swoich potencjałów. Rozumiana jako „towarzyszenie” organizacji poprzez zadawanie adekwatnych pytań, prowokujących rozmowę zespołu na dany temat. Coaching może dotyczyć wybranych sfer, nie musi obejmować całej działalności organizacji – zakres ustalany jest na początku, tak jak warunki prowadzenia usługi. Z doświadczenia poprzednich projektów wynika, że nie jest to usługa masowa – wymaga dojrzałości i chęci podjęcia dodatkowych zadań przez zespół.

4. SZKOLENIA OTWARTE – dotyczące przygotowywania i rozliczania dotacji, realizowanych w szczególności w okresie ogłaszania i rozliczania otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Miasto Gdańsk, ale także innych istotnych informacji np. zmian w ustawach.

5. SZKOLENIA DEDYKOWANE – szkolenia odpowiadające na szczególne potrzeby danej organizacji i realizowane w ramach jej zespołu. Na tym etapie projektodawcy nie podają tematyki ani zagadnień. Będzie ona określona przez konkretne organizacje. Chcemy zachować elastyczna formułę, dlatego koszty w ramach pakietu nie są wyszczególnione. Projekt przewiduje 3 takie pakiety.

6. NEWSLETTER MEDIALNY – Pilotaż

Zostanie wprowadzony cykliczny (przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia), tygodniowy newsletter skierowany do mediów i przygotowany tak aby informacje tam zawarte z jednej strony były atrakcyjne dla partnerów po drugiej stronie, z drugiej pokazywały szerokie spektrum działań organizacji pozarządowych w danym okresie.

7. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – pilotaż
Pilotaż będzie obejmował tworzenie Indywidualnych strategii partycypacji społecznej – czyli dokumentów projektujących w ramach wskazanej przez ngo polityki miejskiej lub sprawy lokalnej optymalną ścieżkę partycypacji społecznej. Organizacje pozarządowe przy wsparciu konsultantów będą przygotowywać strategię partycypacyjne w określonych kategoriach spraw z wykorzystaniem prawnych i pozaprawych narzędzi. Konsultanci IM będą pomagać w formułowaniu odpowiednich pism (inicjatyw, wniosków, petycji) inicjujących partycypację, a także w wyszukiwaniu prawnych podstaw do takich działań. W ramach tych działań będzie także ngo będą także wspierane w zakresie pozyskiwania informacji publicznych. 

8. WSPARCIE LIDERÓW  
W tym roku szczególną uwagę chcielibyśmy skierować do absolwentów Gdańskiej Szkoły Lidera – w trakcie 11 edycji przewinęło się przez ten cykl blisko 130 reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych bądź tych działających na rzecz naszego Miasta. W zeszłym roku udało się zainicjować SPOTKANIA w formule Klubu, która daje uczestnikom możliwość wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń, ale także integracji środowiska gdańskich ngo. W tym roku chcielibyśmy je kontynuować. Ponadto planujemy stworzyć PROFILE absolwentów wg. przygotowanego wcześniej formularza i umieścić je we wspólnej bazie danych tak aby liderzy wzajemnie poznali swoje doświadczenie, cele, możliwości ale też zasoby i chętniej nawiązywali współpracę, zawiązywali partnerstwa pomiędzy swoimi organizacjami. Przewidujemy także możliwość sfinansowania 3 INICJATYW realizowanych wspólne przez min. 2 absolwentów, których odbiorcami mają być lokalne społeczności. 

Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu na biuro@fundacjarc.org.pl  

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.